fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden consumenten webshop Zoethout.com

Artikel 1. Definities

1.1.        In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de hierna omschreven betekenis wanneer deze woorden met een hoofdletter zijn geschreven, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Zoethout.com: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Zoethout.com is onderdeel van Mereo Ventures B.V. is gevestigd aan de Edisonstraat 8 te (1276GC) Huizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58178694;
  b.         Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de Klant, zoals hierna gedefinieerd, en Zoethout.com tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
  c.         Klant: de natuurlijke persoon (zijnde consument) die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en die via de website een bestelling plaatst bij Zoethout.com;
  d.         Product: de zaak die door Zoethout.com ter uitvoering van de Overeenkomst aan de Klant geleverd wordt;
  e.         Website: de website www.zoethout.com, zijnde de website waar de Klant producten bij Zoethout.com kan bestellen;
  f.          Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
  g.         Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, raadplegen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
  h.         Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben;
  i.           Datalek: een inbreuk op de beveiliging die abusievelijk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;
  j.           Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
Artikel 2. Algemeen

2.1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zoethout.com en op iedere Overeenkomst tussen Zoethout.com en de Klant die via de Website tot stand komt. Deze algemene voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet voor de Klant zijnde een rechtspersoon dan wel voor de Klant zijnde een particulier in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep. Voor overeenkomsten die tot stand komen tussen Zoethout.com en ondernemers heeft Zoethout.com afzonderlijke algemene voorwaarden opgesteld. De algemene voorwaarden voor ondernemers zijn na te lezen https://zoethout.com/algemene-voorwaarden/.

2.2.        Voordat de Overeenkomst tussen Zoethout.com en de Klant tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Zoethout.com voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Zoethout.com zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos aan de Klant worden toegezonden.

2.3.        Indien de Overeenkomst tussen Zoethout.com en de Klant langs elektronische weg wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4.        Zoethout.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en/of de inhoud van haar Website te wijzigen.

2.5.        Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.6.        Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de Overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één Overeenkomst.

2.7.        Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Zoethout.com vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.8.        Indien Zoethout.com niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Zoethout.com in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.9.        Deze algemene voorwaarden gelden ook voor andere Overeenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende Overeenkomsten, waarbij de Klant en Zoethout.com, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.

Artikel 3. Aanbod

3.1.        Indien een aanbod van een Product op de Website een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2.        Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Zoethout.com gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. 

3.3.        Het aanbod van Zoethout.com op de Website geldt zolang de voorraad van het betreffende Product strekt.

3.4.        Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, typ-, of zetfouten, in het aanbod op de Website of in e-mailberichten binden Zoethout.com niet.

3.5.        Het assortiment dat op de Website wordt aangeboden wijzigt regelmatig.

Artikel 4. De Overeenkomst

4.1.        De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zijnde het doorlopen van het gehele bestelproces via de Website en het klikken op de knop ‘Betalen’.

4.2.        Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Zoethout.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Zoethout.com is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

4.3.        In de in lid 2 van dit artikel bedoelde bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de Klant opgenomen. Indien de bevestigingse-mail de bestelling van de Klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Zoethout.com.

4.4.        Indien de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, treft Zoethout.com passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Zoethout.com daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.5.        Zoethout.com kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Zoethout.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.6.        Zoethout.com zal uiterlijk bij levering van het Product aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Zoethout.com waar de Klant met klachten terecht kan;
  b.         de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c.         de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d.         de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  e.         indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden Website

5.1.        Bij gebruik van de Website dient de Klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

5.2.        Het is de Klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de Website te omzeilen dan wel te kraken.

5.3.        Het is de Klant niet toegestaan de Website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Zoethout.com of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de Website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 6. Prijzen

6.1.        De in het op de Website vermelde aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

6.2.        Zoethout.com heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 7. Betaling

7.1.        Zoethout.com biedt op haar Website diverse betaalmogelijkheden aan. Middels deze betaalmogelijkheden worden de bestelde Producten en de verzendkosten door de Klant vooraf volledig betaald. Na ontvangst van de betaling door Zoethout.com zullen de bestelde Producten aan de Klant worden verzonden (met inachtneming van de bij het Product genoemde levertijd).

7.2.        Zoethout.com heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de Website veilig te laten verlopen.

Artikel 8. Levering

8.1.        Van de Producten die staan vermeld op de Website kan soms nog maar één artikel op voorraad zijn. Het kan ook voorkomen dat Producten die op de Website worden aangeboden helemaal niet meer leverbaar zijn, doordat meerdere personen het Product tegelijk of kort na elkaar besteld hebben. In een dergelijk geval geldt op = op. Indien het door de Klant bestelde Product niet meer leverbaar is, dan wordt de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De Klant wordt gevraagd of hij een Product wenst te ontvangen met een gelijke waarde als het reeds betaalde, maar niet op voorraad zijnde Product. Indien de Klant dit niet wenst wordt het bedrag wat reeds betaald is voor het Product wat niet op voorraad is, aan de Klant terugbetaald.

8.2.        De bestelling wordt door Zoethout.com opgestuurd naar het door de Klant opgegeven adres.

8.3.        Zoethout.com zal de door de Klant geplaatste bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

8.4.        De door Zoethout.com op de Website of in deze algemene voorwaarden vermelde leveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen.

8.5.        Indien de levering van de door de Klant bestelde Producten vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 (zegge: dertig) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst van Zoethout.com bericht. De Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien de Klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Zoethout.com reeds betaalde bedragen terug binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de ontbinding.

8.6.        Het risico van beschadiging en/of vermissing van Product berust bij Zoethout.com tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Zoethout.com bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.7.        De Klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het Product.

Artikel 9. Herroepingsrecht

9.1.        De klant heeft het recht gedurende 14 (zegge: veertien) dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te ontbinden. Zoethout.com mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

9.2.        De in lid 1 genoemde termijn  gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

 1. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product van de betreffende bestelling heeft ontvangen. Zoethout.com mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijk wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b.         als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

9.3.        Via de e-mailbevestiging voor de levering wordt de Klant gewezen op dit herroepingsrecht. Het modelformulier voor herroepingsrecht is binnen deze bevestigingsmail te downloaden in PDF formaat en tevens op te vragen via info@zoethout.com.

9.4.        Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 9.1. zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou moeten doen. Het aanbrengen van veranderingen door de Klant en/of derden aan het Product leidt tot verval van het herroepingsrecht van de Klant.

9.5.        Wil de Klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen nadat de termijn ingevolge lid 2 van dit artikel is aangevangen aan Zoethout.com kenbaar te maken.

9.6.        Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

9.7.        Nadat de Klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de Klant het Product met alle daarbij geleverde toebehoren binnen 14 (zegge: veertien) dagen naar Zoethout.com terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.

9.8.        De Klant kan ook, zonder eerst Zoethout.com ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 9.1., terugsturen naar Zoethout.com. In een dergelijk geval dient de Klant het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, bij te voegen bij de retourzending.

9.9.        Indien de Klant op elektronische wijze aan Zoethout.com kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Zoethout.com na ontvangst van deze melding de Klant een ontvangstbevestiging.

9.10.    Is het geretourneerde Product beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Zoethout.com overeenkomstig artikel 9.13 aan de Klant terugbetaalt.

9.11.    Indien de Klant de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het Product voor rekening van de Klant.

9.12.    Het risico van de retourzending rust bij de Klant. De Klant dient de retourzending voldoende te frankeren. Niet voldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

9.13.    Zoethout.com zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 (zegge: veertien) dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren. Tenzij Zoethout.com aanbiedt het Product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het Product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Indien de Klant een deel van de bestelling wel houdt, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de Klant terugbetaald.

9.14.    Zoethout.com gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.

9.15.    Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Zoethout.com de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

9.16.    Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10. Retouradres

10.1   De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:
Zoethout.com B.V.
Sourethweg 5E
Heerlen 6422PC
Netherlands

Artikel 11. Conformiteit, reclames en garantie

11.1.    De Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemming met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

11.2.    Eventuele zichtbare gebreken of tekortkomingen behoren binnen 3 (zegge: drie) dagen na levering via het e-mailadres info@zoethout.com aan Zoethout.com kenbaar te worden gemaakt. 

11.3.    Zoethout.com staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.4.    De onder lid 3. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 2 (zegge: twee) maanden na levering, tenzij anders aangegeven. Indien het geleverde Product derhalve niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant dat via het e-mailadres info@zoethout.com te melden binnen 2 (zegge: twee) maanden nadat de Klant het gebrek ontdekt heeft.

11.5.    Niet tijdig indienen van klachten dan wel niet tijdig melden van gebreken, kan tot verval van alle aansprakelijkheid van Zoethout.com leiden.

11.6.    Om te onderzoeken of het geleverde Product gebrekkig is, kan Zoethout.com van de Klant verlangen dat de Klant het Product, op kosten van Zoethout.com, naar Zoethout.com terugstuurt.

11.7.    Indien de Klant terecht heeft gereclameerd, zal Zoethout.com een nieuw Product leveren. Indien het leveren van een nieuw Product niet mogelijk is, dan wordt de aankoopprijs van het Product (deels) gecrediteerd en terugbetaald.

11.8.    Indien de klant onterecht heeft gereclameerd, dan heeft Zoethout.com het recht de kosten die zij daardoor heeft gemaakt aan de Klant in rekening te brengen, zoals verzendkosten.

11.9.    Indien het pakket met daarin de bestelling beschadigd door de pakketbezorger aan de Klant wordt aangeboden, dan dient de Klant het pakket niet in ontvangst te nemen en dient de Klant onverwijld via het e-mailadres info@zoethout.com aan Zoethout.com kenbaar te maken dat hij het pakket wegens transportschade niet heeft geaccepteerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1.    De inlichtingen en diensten die op de Website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Zoethout.com is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.

12.2.    De werking van de Website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. Zoethout.com is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website.

12.3.    Zoethout.com kan nooit garanderen dat de gegevens op de Website correct zijn. Zoethout.com zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Zoethout.com is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

12.4.    Zoethout.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zoethout.com is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.5.    De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Zoethout.com is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

12.6.    Zoethout.com is niet aansprakelijk voor schade aan het Product of veroorzaakt door het Product door verkeerd of ondeskundig gebruik dan doordat aan het Product veranderingen zijn aangebracht door de Klant en/of door derden.

12.7.    Zoethout.com is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

Artikel 13. Overmacht

13.1.    Zoethout.com is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zoethout.com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zoethout.com niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan Producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Zoethout.com; het verbranden van middelen van vervoer van Zoethout.com of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

13.2.    Indien Zoethout.com weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Zoethout.com de Klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.

Artikel 14. Verwerking Persoonsgegevens

14.1.    Wanneer Zoethout.com tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens Verwerkt zal Zoethout.com de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze Verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

14.2.    Zoethout.com informeert de Klant binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden Verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

14.3.    Zoethout.com verleent medewerking aan een verzoek van de Klant ter uitvoering van haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de Verwerking van Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

14.4.    Zoethout.com informeert de Klant over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 (zegge: vierentwintig) uur na het ontdekken ervan, Zoethout.com zal de Klant vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.

14.5.    Zoethout.com zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek:

–       een gedetailleerde omschrijving van het Datalek;
–       type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek;
–       van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek;
–       de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het Datalek te verhelpen;
–       de oorzaak van het Datalek;
–       de duur van het Datalek en het ontstaansmoment.

14.6.    De eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door Zoethout.com, dan komen de kosten voor rekening van Zoethout.com. Daarnaast behoudt de Klant de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.

14.7.    Communicatie over het Datalek zal altijd geschieden in overleg.

14.8.    Wanneer de Overeenkomst tussen partijen eindigt, zal Zoethout.com de Persoonsgegevens die zij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst voor de duur bewaren zoals vermeld in het Privacy Statement van Zoethout.com zoals vermeld op de website van Zoethout.com. 

Artikel 15. Klantenservice

15.1.    Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van Zoethout.com. De klantenservice van Zoethout.com is op de volgende wijzen bereikbaar:

Via Whatsapp:                            +31-658753169

Via het e-mailadres:                     info@zoethout.com

15.2.    Verwerking van vragen zal op werkdagen gebeuren door de medewerkers van de klantenservice.

15.3.    Bij Zoethout.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (zegge: veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Zoethout.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1.    Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Zoethout.com of bij haar licentiegever.

16.2.    De Klant mag geen foto’s, informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen, e.d. die hem via de Website ter beschikking worden gesteld gebruiken, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, distribueren, publiceren, verveelvoudigen of openbaar maken.

16.3.    Indien de Klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Zoethout.com, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Zoethout.com daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan reputatieschade en omzetverlies.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1.    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2.    Alle geschillen tussen de Klant en Zoethout.com zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Zoethout.com gevestigd is. De klant heeft 1 (zegge: één) maand de tijd nadat Zoethout.com zich schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief vol inspiratie en nieuwtjes en ontvang 10% korting op je eerste bestelling

[wd_hustle id=”2″ type=”embedded”/]